Algemene Voorwaarden

DeLokaleBoer.nl is een platform dat ontwikkeld en beheerd wordt door:

Tech Titans B.V. te Amsterdam, Spuistraat 139, KVK 78060141

Alle voorwaarden die gelden voor DeLokaleBoer.nl zijn vanuit Tech Titans B.V. hieronder vermeld. Omdat laatstgenoemde een statutaire status heeft. Voor de helderheid zal de rechtspersoon in onderstaande voorwaarden verwoord worden als DeLokaleBoer.nl

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie DeLokaleBoer.nl en dus Tech Titans B.V. een overeenkomst sluit of waar DeLokaleBoer.nl bemiddeld tussen koper en boer; Schriftelijk: op papier of via de mail;

Artikel 2 - De overeenkomst met de aanbieder

2.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen de boer en het platform DeLokaleBoer.nl waaraan door de boer geen rechten aan ontleend kunnen worden.
2.2. DeLokaleBoer.nl is ten alle tijden gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen of niet uit te voeren.
2.3. DeLokaleBoer.nl is niet verantwoordelijk voor foutieve en onjuiste informatie op de website te plaatsen die is aangeleverd door de boer of foutief is overgenomen.
2.4. DeLokaleBoer.nl is niet verantwoordelijk voor de eventueel foutief geformuleerde teksten en prijzen waardoor een boer of koper benadeeld kan worden.

Artikel 3 - De overeenkomst met de koper van de producten

3.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen koper en de boer en het platform DeLokaleBoer.nl waaraan door de boer en koper geen rechten aan ontleend kunnen worden.
3.2. DeLokaleBoer.nl is niet verantwoordelijk voor de staat van het aangeboden product, de voorraad, verpakking, afwijkingen of alternatieven producten die geboden worden.
3.3 De koper besteld zijn producten via het platform DeLokaleBoer.nl. De gehele afhandeling vindt plaats door de boer. Ook het vervolg van ophalen en betalen is een zaak tussen koper en de boer. DeLokaleBoer.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk met hetgeen plaatsvindt tussen koper en boer.

Artikel 4 - Betaling

4.1. Deelname aan het platform DeLokaleBoer.nl is betaald. Betaling wordt gedaan door middel van een subscriptie of een kleine marge. Bij de keuze voor een betaling dmv marges wordt er aan het einde van de maand een automatische betaling verrekend door Mollie. Gebruikers welk een subscriptie hebben afgenomen, betalen het openstaande bedrag automatisch aan het einde van de maand. De gebruiker moet één maand van tevoren de subscriptie zelf stopzetten om rechtmatig de subscriptie stop te zetten. Mochten er diensten worden gevraagd van boeren die niet binnen de huidige uitvoering van het platform worden aangeboden kunnen daar kosten voor in rekening worden gebracht. De termijn waarbinnen betaling plaats moet vinden staat vermeld op de factuur. Als er niets op de factuur staat vermeld, moet betaling binnen 30 dagen na levering plaatsvinden. Betaling moet plaatsvinden op de manier die DeLokaleBoer.nl aangeeft op de offerte, doorgaans wordt dit berekend door Mollie. 4.2. Bij het uitblijven van de betaling mag DeLokaleBoer.nl, na het sturen van een aanmaning, de redelijke kosten die zij daarbij maakt (zoals het inschakelen van een incassobureau), verhalen op de opdrachtgever. Deze kosten worden dan vooraf aan de opdrachtgever bekend gemaakt en zijn beperkt door wettelijke voorwaarden. 4.3. Betaling van bestellingen vindt plaats bij de boer. De wijze waarop deze betaling plaatsvindt en de afhandeling daarvan is tussen koper en boer en kan op geen enkele wijze verhaald worden op DeLokaleBoer.nl.

Artikel 5 – Levering en annulering

5.1. DeLokaleBoer.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering van de bestelde producten of het niet nakomen van gewenste bestellingen van derde via het platform DeLokaleBoer.nl
5.2. DeLokaleBoer.nl is niet verantwoordelijk wanneer bestelde producten niet worden opgehaald of afgerekend.
5.3. DeLokaleBoer.nl is niet verantwoordelijk voor de afspraken die koper met verkoper maakt via het platvorm DeLokaleBoer.nl over de producten, leveringen en betalingen.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DeLokaleBoer.nl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen binnen DeLokaleBoer.nl of door deze ingeschakelde derden.
6.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is DeLokaleBoer.nl gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van DeLokaleBoer.nl tot enige schadevergoeding.
6.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met DeLokaleBoer.nl gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens DeLokaleBoer.nl te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is DeLokaleBoer.nl gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van DeLokaleBoer.nl tot enige schadevergoeding en onverminderd de DeLokaleBoer.nl verder toekomende rechten.

Artikel 7 - Inschakelen derden

7.1. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming aan Tech Titans B.V. om derden te betrekken bij uitvoering van de overeenkomst.
7.2. Tech Titans B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met derden die in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen worden gezien als verwerkers.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. DeLokaleBoer.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten in het uiteindelijk product of in de geleverde dienst die te wijten zijn aan verkeerd geleverde gegevens door de opdrachtgever, verlies daarvan door de opdrachtgever en beschadiging welke is ontstaan na levering van het product of verkeerde bezorging door het opgeven van een verkeerd adres.
8.2. DeLokaleBoer.nl is niet aansprakelijk door gemaakte fouten door derden ingeschakeld door de opdrachtgever zelf.
8.3. DeLokaleBoer.nl is niet aansprakelijk wanneer door technische problemen het platform niet juist werkt waardoor bestellingen etc. niet op de juiste manier zijn afgehandeld binnen de mogelijkheden van het platform.
8.4. Iedere aansprakelijkheid van DeLokaleBoer.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.5. Aanbieder en koper vrijwaart DeLokaleBoer.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van DeLokaleBoer.nl
8.6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. DeLokaleBoer.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
8.7. DeLokaleBoer.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
8.8. De opdrachtgever dient DeLokaleBoer.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door DeLokaleBoer.nl geleden schade.
8.9. DeLokaleBoer.nl is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8.10. DeLokaleBoer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wanneer opdrachtgever geen gebruikersovereenkomst met DeLokaleBoer.nl heeft afgesloten.
8.11. DeLokaleBoer.nl maakt gebruik van derden voor het versturen van brieven en pakketten. Tech Titans B.V. is niet aansprakelijk voor het te laat bezorgen of door beschadigingen die zijn ontstaan door deze derde partij.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

9.1. DeLokaleBoer.nl heeft van rechtswege het auteursrecht op de gemaakte ontwerpen en producten. Tenzij anders overeengekomen kunnen de ontwerpen gebruikt worden door DeLokaleBoer.nl voor promotie op o.a. sociale media.
9.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ideeën, concepten, (proef)ontwerpen of de eindproducten van DeLokaleBoer.nl te bewerken, verwerken, verveelvoudigen, of anders te gebruiken, tenzij DeLokaleBoer.nl dat uitdrukkelijke toestaat. Hiervoor kan DeLokaleBoer.nl een vergoeding vragen.
9.3. Bij schending van het intellectueel eigendomsrecht heeft DeLokaleBoer.nl het recht daar een (schade)vergoeding voor in rekening te brengen.

Artikel 10 - Buitengebruikstelling

10.1. DeLokaleBoer.nl heeft het recht geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens DeLokaleBoer.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
DeLokaleBoer.nl zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DeLokaleBoer.nl kan worden verlangd.
10.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
10.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door DeLokaleBoer.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 11 – Klachten, geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1. Mochten er klachten zijn over de geleverde werkzaamheden door DeLokaleBoer.nl dan moet dit zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt.
11.2. Partijen zullen zich eerst inspannen een klacht of geschil onderling uit te praten.
11.3. Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn, is alleen Nederlands recht van toepassing.
11.4. Geschillen zullen behandeld worden bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.5 Klachten die zijn ontstaan tussen koper en boer vallen buiten de verantwoordelijkheid van DeLokaleBoer.nl. DeLokaleBoer.nl is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

Artikel - 12 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
12.1. DeLokaleBoer.nl behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel - 13 Overig

13.1. DeLokaleBoer.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat en alleen die gegevens overdragen aan derden die nodig zijn voor het uitvoeren van een bestelling of aanvraag.
13.2. DeLokaleBoer.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.