Cookieverklaring

Naast de persoonsgegevens verzamelen we ook cookies. Deze gegevens hebben we nodig om onze services te kunnen verbeteren. Denk hierbij aan de pagina's die je bezoekt en welke producten je koopt. DeLokaleBoer maakt ook gebruik van ‘Third party cookies’ zoals die van Google, Facebook en Instagram. Deze hebben we nodig om onze advertenties juist te kunnen targetten. Op cookies van derde partijen is hun eigen privacy- en cookiebeleid van toepassing.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Het voltooien van jouw bestelling
- DeLokaleBoer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DeLokaleBoer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@delokaleboer.nl Alle gegevens worden standaard versleuteld bewaard op een beveiligde server.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeLokaleBoer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delokaleboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.